GENEL BİLGİLER

Sağlık Yönetimi Programı, sağlık hizmeti sunan tüm kurumların ve işletmelerin kaynaklarının ve olanaklarının toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda verimli ve etkili yönetimini amaçlayan sağlık hizmetleri alanına özgü bir yönetim disiplinidir. 

Sağlık hizmetleri alanına özel; sağlık sigortacılığı, sağlık ekonomisi, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlıkta stratejik yönetim, sağlıkta iletişim, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi gibi bir çok uzmanlık alanını kapsayan hizmetlerin organizasyonu, yönetimi konusunda geniş kapsamlı eğitim programlarını içeren Sağlık Yönetimi Bölümü’nün mezunlarına “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Sağlık Yönetimi Bölümünün amacı:

Ülkemiz sağlık sistemi ve politikaları hakkında bilgili, etik davranışa ve ekip çalışmasına önem veren, sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların yönetim, planlama, örgütlenme ve koordinasyonundan oluşan işletme sürecini yönetecek ve yönlendirecek bilgi ve beceriye sahip olan, stratejik düşünebilen, vizyon sahibi, çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, girişimci ve sağlık alanında yetkin yöneticiler yetiştirmektir.

Faaliyet Alanları:

Mezunlar, Sağlık Kurumları Yöneticisi/İşletmecisi unvanı ile kuruluşundaki çok çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ve yürütülmesi; bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanması, bütçe hazırlanması, çeşitli hasta bakım hizmetleri ücretlerinin saptanması konularında çalışmalar yapar. Ayrıca, hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesini tespit etmek için gerekli çalışmaları yapar.


Sağlık Yönetimi Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları

- Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumların merkez ve taşra teşkilatları yönetim birimleri

- Kamu ve özel sektör hastaneleri

- Ülkemizde sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan gönüllü kuruluşlar

- Kamu ve özel sektör kaynaklı sağlık sigortası kuruluşları

- İlaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşları

- Üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokullarıdır.

Meslekte İlerleme

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Mesleki eğitimi tamamladıktan sonra sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde uzman eleman olarak çalışmaya başlanır. Mesleki başarı ve deneyime göre müdür yardımcılığı ve müdürlüğe yükselebilirler.