Genel Bilgiler

BÖLÜM HAKKINDA

Beslenme ve Diyetetik Bölümü; Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Teknolojik Bilimlerin etkileşimi ile oluşan bilim dalıdır.

Beslenme; bireyin büyüme, gelişmeyaşamını sağlıklı ve üretken bir biçimde sürdürebilmesi için gerekli olan besin öğelerini alarak vücudunda kullanabilmesidir.

Diyetisyen, 4 yıllık Beslenme ve Diyetetik eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayıp, “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” alarak bu mesleği yapmaya ve uygulamaya hak kazanan sağlık profesyonelidir.

Diyetisyenlik; büyüme, gelişme ve ömür boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve toplu beslenmenin plân ve programlarını düzenleyen, besin denetimini yapan, bireyi ve toplumu bilgilendirip bilinçlendiren, doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklar ve diğer özel durumlarda tıbbî ve cerrahî tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programı ve eğitim programlarını plânlayarak uygulatan ve izleyen sağlık meslek alanıdır.

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

Tarih boyunca yapılan araştırmalar, sağlığın sürdürülebilmesinde ‘’Beslenme’’nin ve çeşitli hastalıkların tedavisinde de ‘’Diyetetik’’in yerinin önemini açık bir şekilde ortaya koymuştur.

Misyonumuz, yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı diyetisyen yetiştirmek; bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Vizyonumuz, Beslenme ve Diyetetik alanında yetiştirdiği donanımlı mezunları, yaptığı bilimsel çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri ile Türkiye'de ve Dünya'da tanınan, tercih edilen, örnek ve lider bir eğitim kurumu olmak; toplumun sağlıklı gelişimine katkı verecek araştırma ve yayın yapmaktır.

 

22 Mayıs 2014 Resmi gazete yayınlanan Görev Tanımlarına dair Yönetmeliğe göre Diyetisyenin görev ve yetkileri şunlardır:

*Yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı gruplarına göre, sağlıklı bireyler için enerji ve besin öğeleri gereksinimleri ile sağlıklı beslenme programlarını belirler. Özel grupların beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yürütülmesinde görev alır.

*Besin analizleri yapar, sağlıklı beslenmeye ve özel amaçlara yönelik besin grupları geliştirir ve bunların doğru kullanımını sağlar.

*Toplumda beslenme sorunlarına ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapar. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde besin ve beslenme politikalarının oluşturulmasında, eylem planlarının yapılmasında ve uygulanmasında görev alır.

*Hekimin yönlendirmesi ile hastalar için gerekli beslenme programlarını düzenler. Bireylerin hastalığına, antropometrik ölçümlerine, laboratuvar bulgularına ve tedavisine uygun olarak besin öğesi gereksinimlerini belirler, diyet tedavilerini ve beslenme eğitimi hizmetlerini planlar, uygular ve izler.

*Hastaların sağlık kuruluşlarında hastane malnütrisyonuna maruz kalmamaları için gerekli önlemleri alır. Hastaların diyet ve normal yemekleri ile ilgili istek ve eğilimlerini tespit ederek, yemek listelerini hekimin tespit ettiği esaslar içinde kalmak suretiyle hazırlar. Hastayı yemek rejimi konusunda eğitir. Hastaların yemeklerini yiyip yemediklerini kontrol eder, tüketmiş olduğu besinler hakkında gerekirse hekime bilgi verir.

*Hastalara verilecek olan oral, enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin seçiminde, hazırlanmasında, uygulamalarında, eğitim ve izleme süreçlerinde görev alır.

*Satın alınacak gıda maddelerinin miktarının belirlenmesinde ve değerlendirme çalışmalarında görev alır.

*Beslenme hizmetinde çalışan personelin denetimini yapar, hizmet içi eğitimlerini planlar, uygular ve uygulatır. Hizmetin her aşamasında besin, personel, fiziksel alan ve araç-gereçlerin temizlik ve hijyeni için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

*Menü planlaması yapar ve uygulanan menüleri denetler. Standart yemek tarifelerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlar, gerektiğinde günün ve kuruluşun şartlarına uygun düzenlemeleri yapar.

*Yiyecek-içeceklerin uygun yöntemlerle depolanmasını ve depodan yiyecek-içecek çıkışını denetler.

*Toplu beslenme alanlarının ve araç/gereçlerin günün şartlarına uygun ve ihtiyaca cevap verebilecek standartlara ulaşmasını sağlar. Yemek hazırlama, pişirme ve servis alanlarında oluşabilecek kazaları önleyici tedbirlerin alınmasını ve ilk yardım araçlarının bulunmasını sağlar.

*Yiyeceklerin hazırlama, pişirme ve servisi ilkeleri doğrultusunda tüketime sunulmasını denetler.

*Besin güvenliğinin sağlanmasında ve kalite sistemlerinin kurulmasında görev alır.

 

Diyetisyenlerin Çalışma Alanları ise aşağıdaki gibidir:

*Tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, zayıflama merkezleri,  vb.)

*Toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri,  toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları, vb.)

*Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları, vb.)

*Besin sanayi

*Araştırma kurumları

*Eğitim kurumları